25. Bieg Uliczny po Ziemi Makowskiej


Informacje:

Sezon: 2016-2017

Data: 
20-05-2017 (sob.)

Opis wydarzenia:

Regulamin:

XXV MIĘDZYNARODOWY BIEG ULICZNY PO ZIEMI MAKOWSKIEJ - REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY:

1. Burmistrz Makowa Podhalańskiego

2. Miejski Klub Sportowy „Halniak”

3. Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim


II. TERMIN: 20.05.2017 r.


III. MIEJSCE: Maków Podhalański


IV. CEL IMPREZY:

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,

- promocja miasta, gminy i powiatu,

- promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń.


IV. TRASA:

1. Trasę biegu głównego stanowią ulice miasta Maków Podhalański (trasa posiada atest PZLA; bieg płaski, trasa okrężna; dystans 10.000 m: 1 pętla o długości 2 784,61 m, oraz 3 całe pętle – o długości 2 405,13 m każda; nawierzchnia: asfalt, trylinka, kostka brukowa).

2. Pomiar czasu odbywać się będzie z wykorzystaniem chipów zwrotnych. Chipy będą wydawane nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w dniu 20.05.2017r. (sobota) w godz. 8.00-10.00.

3. Zawodników biegu obowiązuje limit czasu - 80 minut.

4. Zawodnicy którzy nie ukończą biegu w określonym limicie czasu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru startowego.

5. Bieg juniorów – trasę biegu stanowią ulice miasta Maków Podhalański, przebieg jednej pętli w biegu głównym (jedna pętla – 2 784,61 m).

6. Biegi dzieci odbywać się będą na ulicy Kościuszki.


V. BIURO: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Makowie Podhalańskim, ul. Kościuszki 2

tel. (0-33) 8771-481, tel/fax (0-33)8771- 341, e-mail: domkultury@onet.eu; bibliotekamakow@onet.eu


VI. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY XXV MBUZM:

 • 8.00 – 10.00 – zapisy do biegu głównego (biuro zawodów)
 • 8.00 – 10.00 - zapisy do biegu juniorów (biuro zawodów)
 • 11.00 – 13.30 - zapisy do biegów dzieci (biuro zawodów)
 • 10.15 - uroczyste otwarcie
 • 10.30 - start do biegu głównego 10.000 m
 • 10.30 - dziewczęta i chłopcy - Juniorzy (2000-1998) 2.784,61 m
 • 12.30 - przedszkolaki (dziewczęta) 150 m
 • 12.40 - przedszkolaki (chłopcy) 150 m
 • 12.50 - dziewczęta (2009-2008) 150 m
 • 13.00 - chłopcy (2009-2008) 150 m
 • 13.10 - dziewczęta (2007-2006) 300 m
 • 13.20 - chłopcy (2007-2006) 300 m
 • 13.30 - dziewczęta (2005-2004) 400 m
 • 13.40 - chłopcy (2005-2004) 400 m
 • 13.50 - dziewczęta (2003-2001) 1.200 m
 • 14.00 - chłopcy (2003-2001) 1.600 m

VII. UDZIAŁ:

1. O przynależności do kategorii decyduje rok urodzenia.

2. W biegu głównym uczestniczyć mogą osoby urodzone w 2000 roku i starsi.

3. Osoby niepełnosprawne odpowiednio w poszczególnych kategoriach.

4. Osoby, które do dnia 20.05.2017 r. nie ukończą 18-go roku życia winny przedstawić pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w biegu.

5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu i okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.

6. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.


VIII. KLASYFIKACJA W BIEGU GŁÓWNYM:

1. generalna kobiet

2. generalna mężczyzn

3. w kategoriach

kobiet: mężczyzn:

K 20 (2001-1988) M 20 (2001-1988)

K 30 (1987-1978) M 30 (1987-1978)

K 40 (1977 - 1968) M 40 (1977-1968)

K 50 (1967 i starsze) M 50 (1967-1958) 

M 60 (1957 i starsi)

4. Klasyfikacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu.

Osoby niepełnosprawne, by zostać zakwalifikowanym do tej grupy mają obowiązek okazania w biurze zawodów oryginału orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o symbolu 05-R, który jest wydawany przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.


IX. ZGŁOSZENIA:

1. Zapisy do biegu głównego on-line poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie organizatora www.makow-podhalanski.pl lub osobiście w dniu zawodów w dniu Biegu (Biuro Zawodów).

2. Przy zapisie on-line Uczestnicy biegu głównego zobowiązani są do wpłacenia 30 zł wpisowego na konto Organizatora:

MIEJSKI KLUB SPORTOWY „HALNIAK” ul. Sportowa 2, 34-220 Maków Podhalański

rachunek bankowy nr: 08 8799 0001 0010 0100 1078 0001 Bank Spółdzielczy Jordanów o/Maków Podhalański (wpłata na konto do dnia 17.05.2017r.).

2a.Osoby niepełnosprawne są zwolnione z opłat startowych.

3. Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie Organizatora.

4. W przypadku opłaty startowej uiszczonej przelewem przy weryfikacji w biurze zawodów należy okazać się dowodem wpłaty w formie wydruku.

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

6. Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule przelewu należy wpisać dane wszystkich zgłoszonych osób.

7. W dniu zawodów opłata startowa wynosi 40 zł.

8. W ramach opłaty startowej organizator zapewnia: elektroniczny pomiar czasu, numer startowy, agrafki, koszulkę, pamiątkowy medal, ciepły posiłek, napoje na trasie i mecie.


X. NAGRODY:

1. Biegi dzieci: medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.

2. Biegi juniorów: medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.

3. Osoby niepełnosprawne: medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.

3. Bieg główny: nagrody finansowe, puchary, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.

4. Nagrody w biegu głównym:

klasyfikacja generalna:

Kobiety: Mężczyźni:

I miejsce – 1.100 zł

II miejsce – 760 zł

III miejsce – 600 zł

IV miejsce – 500 zł

5.W kategoriach wiekowych (nagrody nie dublują się) - nagrody rzeczowe.

6. Nagrody finansowe będą wypłacane (wydawane) bezpośrednio po zakończeniu Biegu, po ogłoszeniu wyników oraz ceremonii dekoracji przy Biurze Zawodów obok OSP na estradzie „Makowianka” w Makowie Podhalańskim (ok. godz. 12:00).

7.Wypłata (wydanie) nagrody nastąpi pod warunkiem okazania dokumentu tożsamości przez osobę odbierającą nagrodę.

8. Od nagrody, której wartość przekroczy 760 PLN brutto zgodnie z ustawą o podatku zryczałtowanym zostanie potrącony podatek w wysokości 10% od wartości nagrody.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać przypięte numery startowe.

2. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres, klub, e-mail dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

5. Organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu