REGULAMIN


REGULAMIN 7. PKO FESTIWALU BIEGOWEGO

Termin: 9-11 września 2016

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem 7. PKO Festiwalu Biegowego Forum Ekonomicznego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie, 00-382, ul. Solec 85/33; www.forum-ekonomiczne.pl, tel: 022/583-11-00, fax:022/583-11-50, email: festiwalbiegowy@isw.org.pl

2. Współorganizatorem jest Fundacja „Festiwal Biegów”

3. Strona internetowa zawodów to: www.festiwalbiegow.pl oraz www.runningfestival.pl.

4. Partnerami imprezy są miasta: Krynica-Zdrój oraz Muszyna.


II MIEJSCE I TERMIN

1. 7. PKO Festiwal Biegowy odbędzie się w dniach 9-11 września 2016 roku.

2. Starty i mety poszczególnych imprez biegowych 7. PKO Festiwalu Biegowego zostały zaplanowane w różnych miejscach. Specyfikacja szczegółowa została wskazana w pkt. V. niniejszego regulaminu.

3. Biegi festiwalowe będą odbywały się w Krynicy-Zdrój, Muszynie, Tyliczu i okolicach.

4. Szczegółowa mapa lokalizacyjna poszczególnych biegów imprezy będzie umieszczona na stronie internetowej www.festiwalbiegow.pl najpóźniej 10 dni przed imprezą.


III ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. 7. PKO Festiwal Biegowy to impreza sportowa o charakterze wyczynowo-rekreacyjnym z wieloma towarzyszącymi elementami kulturalno-rozrywkowymi. Podczas 3 dni wydarzeń w Krynicy-Zdroju zostaną przeprowadzone biegi na dystansach od 300 m po ultramaraton na dystansie 100 km, odbędą się liczne koncerty, uczestnicy Festiwalu będą mogli odwiedzić targi sportowe, zapoznać się z nowinkami mody sportowej, sprzętu i usług relaksacyjno-rehabilitacyjnych.

2. Każde wydarzenie organizowane w ramach 7. PKO Festiwalu Biegowego może odbywać się jedynie za porozumieniem z organizatorem. Organizator o wszystkich wydarzeniach Festiwalowych będzie informował uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.festiwalbiegow.pl. Tylko regulamin zamieszczony na stronie www.festiwalbiegow.pl może stanowić podstawę do jakichkolwiek roszczeń.


IV BIEGI / KONKURENCJE FESTIWALOWE

 1. Koral Maraton – 42,195 km
 2. Koral Półmaraton – 21,097 km
 3. Bieg 7 Dolin – ultramaraton na dystansie 100 km
 4. Ultramaraton na dystansie 64 km
 5. Bieg Górski na dystansie 34 km
 6. Runek Run - bieg na dystansie 17 km
 7. Bieg na dystansie 15 km
 8. Życiowa Dziesiątka – bieg na dystansie 10 km
 9. Bieg Nocny na dystansie 7 km
 10. Nocny Rodzinny Bieg na dystansie 5 km
 11. Bieg na Jaworzynę - dystans ok. 3 km
 12. Sztafeta maratońska (10km+10km+10km+12,195 km)
 13. Sztafeta deptaka (4x1km)
 14. Bieg na dystansie Mili - 1609m
 15. Bieg na dystansie 1 km
 16. Górskie Mistrzostwa Polski w Nordic Walking - dystans ok. 3 km
 17. Mistrzostwa Polski w HILL Nordic Walking - dystans ok. 3 km
 18. Bieg Kobiet - dystans 600m
 19. Bieg Przebierańców - dystans 600m
 20. Bieg w Krawacie – dystans 600m
 21. Biegi Deptaka Krynickiego dla dzieci - dystanse od 300 do 600m
 22. Bieg Małopolski - dystans 600m
 23. Bieg Kibica - dystans 600m

V UCZESTNICTWO

1. Uczestnik to osoba która została zarejestrowana i zweryfikowana w Biurze Zawodów, na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i złożyła podpis pod oświadczeniem o znajomości niniejszego Regulaminu i Regulaminów Szczegółowych do poszczególnych biegów oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranej imprezie biegowej wym. w  pkt. IV podpkt. 1-22 tego Regulaminu.

2. Uczestnikami biegów 7. PKO Festiwalu Biegowego w konkurencjach: Koral Maraton, Koral Półmaraton, Bieg 7 Dolin – ultramaraton na dystansie 100 km, Ultramaraton na dystansie 64 km, Bieg Górski na dystansie 34 km, Bieg na dystansie 15 km, mogą być osoby które najpóźniej dnia 9 września 2016 roku ukończą 18 lat.

2. Uczestnikami biegów 7. PKO Festiwalu Biegowego w konkurencjach: Życiowa Dziesiątka – bieg na dystansie 10 km, Bieg na Jaworzynę - dystans ok. 3km, Sztafeta maratońska - 10km+10km+10km+12,195km, mogą być osoby od 16 roku życia (decyduje rok urodzenia).

3. Uczestnikami biegów 7. PKO Festiwalu Biegowego, Bieg Nocny na dystansie 7 km, Nocny Rodzinny Bieg na dystansie 5 km, Bieg na dystansie Mili, Bieg na dystansie 1km, Sztafeta deptaka (4x1km), mogą być osoby od 13 roku życia (decyduje rok urodzenia).

4. W pozostałych konkurencjach tj: Biegu Przebierańców, Biegu w krawacie, Biegach Deptaka dla dzieci nie ma ograniczeń wiekowych.

5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.

4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

7. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służący do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz dowód wniesienia opłaty startowej.

8. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranej przez niego imprezie biegowej.

9. Każdy uczestnik by wystartować w danej imprezie biegowej musi mieć przyczepiony do koszulki numer startowy. Mocowanie musi umożliwiać identyfikację zawodnika. Numer nie może być przykryty, ani zasłonięty. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone i podlega konsekwencjom prawnym Ustawy o ruchu drogowym.

10. Uczestnicy zarejestrowani winni w biurze zawodów odebrać numer startowy oraz pakiet startowy osobiście. Odbiór pakietu przez osoby trzecie tylko za okazaniem pisemnego oświadczenia.

11. Zarejestrowany poprzez formularz elektroniczny zawodnik, który nie odbierze numeru startowego nie może wystartować w biegu, nie będzie również klasyfikowany.

12. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać postanowień regulaminu Festiwalu oraz regulaminów biegów w których uczestniczy.

13. Uczestników poszczególnych biegów obowiązują także osobne regulaminy, które będą dostępne na stronie www.festiwalbiegow.pl najpóźniej na 30 dni przez rozpoczęciem Festiwalu Biegowego.

14. Na trasach biegów Festiwalu Biegowego nie przewidujemy punktów z odżywkami własnymi zawodników.

15. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających jak również spożywania ich podczas biegu.

16. Zabrania się startu zawodników z jakimikolwiek pojazdami (w tym wsparciem np. na rowerze, rolkach czy deskorolce), ze zwierzętami, kijkami typu nordic walking (z wyjątkiem biegów górskich i zawodów nordic walking)oraz osobom niepełnosprawnym na wózkach i o kulach.

17. Zmiana dokonanego wyboru biegu jest możliwa i wiąże się z dokonaniem opłaty startowej zgodnie z obowiązującym cennikiem na dzień dokonywania zmiany.

18. Wszelkie zmiany dotyczące wyboru biegów można dokonywać do 31 sierpnia 2016 roku poprzez kontakt na adres mailowy: zapisy@isw.org.pl

19. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez zawodników/uczestników w wyniku udziału w Festiwalu Biegowym oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.


VI KLASYFIKACJE

Poszczególne klasyfikacje w biegach regulują osobne regulaminy, które będą dostępne na stronie www.festiwalbiegow.pl najpóźniej na 30 dni przez rozpoczęciem 7. PKO Festiwalu Biegowego.


VII KONTROLE ANTYDOPINGOWE

1. Zawodnicy mają obowiązek poddania się kontroli antydopingowej.

2. Odmowa poddania się kontroli antydopingowej skutkuje unieważnieniem  wyników indywidualnych uzyskanych w danych zawodach, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, w tym przepadkiem wszelkich zdobytych medali, punktów czy nagród.

3. Stwierdzenie obecności substancji zabronionej w próbce pobranej od zawodnika w badaniu przeprowadzonym podczas zawodów automatycznie prowadzi do unieważnienia wyników indywidualnych uzyskanych w danych zawodach, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, w tym przepadkiem wszelkich zdobytych medali, punktów czy nagród.


VIII ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie internetowej www.festiwalbiegow.pl, pocztą standardową na adres: 00-382 Warszawa, ul. Solec 85/33, oraz w Biurze Zawodów w Krynicy-Zdrój, do godziny przed startem biegu ( nie dotyczy osób uczestników konkurencji Bieg 7 Dolin).

2. Zarejestrowany zawodnik, który poprawnie wypełnił kartę zgłoszenia, uiścił opłatę rejestracyjną i startową (jeśli jest wymagana) otrzymuje numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej.

3. Każdy zawodnik otrzymuje jeden pakiet startowy z jednym numerem startowym i chipem do pomiaru czasu, który wykorzystuje biorąc udział we wszystkich biegach Festiwalu na które dokonał rejestracji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości pakietu startowego w danym etapie rejestracji elektronicznej. 

4. Zgłoszenie każdego zawodnika powinno być własnoręcznie podpisane. Podpis na karcie rejestracji można dokonać w biurze zawodów przed rozpoczęciem biegu, w momencie odbierania numeru startowego i pakietu startowego zawodnika.

5. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i regulaminu biegu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.


IX NAGRODY

1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą biegi festiwalowe otrzymają pamiątkowe medale.

2. Zwycięzcy biegów organizowanych podczas 7. PKO Festiwalu Biegowego otrzymają nagrody finansowe lub rzeczowe zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie www.festiwalbiegow.pl najpóźniej do 30 dni po zakończeniu imprezy.

3. Zdobywcom nagród finansowych zostanie potrącony ryczałtowy podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Nagrody finansowe zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą wypłacane wyłącznie przelewem na konto bankowe wskazane w oświadczeniu. Druk oświadczenia jest dostępny na stronie www.fesiwalbiegow.pl

5. Oświadczenie może być złożone osobiście podczas 7. PKO Festiwalu Biegowego, pocztą na Adres Fundacja Festiwal Biegów ul Solec 85, 00-382 Warszawa lub mailowo na adres festiwalbiegowy@isw.org.pl

6. Nagrody finansowe będą wypłacane do 30 dni od zatwierdzenia protokołu potwierdzającego wyniki zawodów.

7. W przypadku nie dostarczenia oświadczenia do 30.09.2016 r. nagroda finansowa przepada.

8. Nagrody finansowe w klasyfikacjach generalnych i wiekowych NIE DUBLUJĄ SIĘ.

9. Nagrody rzeczowe można odebrać tylko podczas 7. PKO Festiwalu Biegowego. Nagrody nie będą wysyłane do zwycięzców droga pocztową po zakończeniu Festiwalu.


X SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW ORAZ TRYB ODBIORU NAGRÓD

1. Organizator będzie na bieżąco prezentował nieoficjalne wyniki na Tablicy Wyników przy „Biurze Informacji” oraz na stronie www.festiwalbiegow.pl.

2. Ewentualne błędy w wynikach nieoficjalnych należy zgłaszać w Biurze Reklamacji. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby wszelkie korekty były dokonywane na bieżąco.

3. Oficjalne protesty muszą być zgłaszane tylko na specjalnym formularzu dostępnym na stronie www.festiwalbiegow.pl  oraz w Biurze Reklamacji w formie pisemnej za wpłatą kaucji 150 zł (kaucja zwrotna w przypadku racji zawodnika).

4. Organizator rozstrzyga sporne kwestie przed ogłoszeniem wyników oficjalnych.

5. Organizator przedstawi wyniki oficjalne zatwierdzone przez Sędziego Głównego na stronie www.festiwalbiegow.pl najpóźniej do 7 dni od otrzymania protokołu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie z przeprowadzonych kontroli antydopingowych.  

6. Nagrody finansowe są wypłacane wyłącznie na podstawie wyników oficjalnych.

7. Osoby otrzymujące nagrody finansowe są zobowiązane wypełnić formularz dostępny na stronie oraz dostarczyć go drogą elektroniczną na adres: festiwalbiegowy@isw.org.pl. Niedostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza do dnia 11.10.2016 oznacza rezygnację z nagrody.

8. Możliwe jest wypełnienie formularza na miejscu i pozostawienie go w „Kasie Festiwalu Biegowego”.

9. Odbiór nagród z losowań ze strony www – jest możliwy wyłącznie osobiście w „Biurze Informacji” w godzinach otwarcia biura zawodów za okazaniem dowodu tożsamości i za pokwitowaniem podczas 7. PKO Festiwalu Biegowego w Krynicy-Zdrój.


XI OPŁATY

1. Każdy uczestnik 7. PKO Festiwalu Biegowego ponosi koszty opłaty rejestracyjnej w wysokości 10 zł uprawniającej do startu w: Biegu Deptaka dla dzieci, Biegu Przebierańców, Biegu Kibica. Uczestnicy pozostałych biegów zobowiązani są uiścić również opłatę startową zgodnie z Cennikiem 7. PKO Festiwalu Biegowego.

2. Wpłaty za udział w 7. PKO Festiwalu Biegowym w Krynicy-Zdrój, 9-11 września 2016 r. można dokonywać bezpośrednio na konto Fundacji „Festiwal Biegów”: PKO BP SA, 28 1020 1097 0000 7902 0245 8578, lub poprzez system płatności on-line DOTPAY.PL i podczas rejestracji bezpośredniej (w Biurze Zawodów).

3. Opłaty startowe obowiązują w okresie, w którym dokonywana jest płatność (np. przy rejestracji w I progu opłat i płatności w terminie obowiązywania II progu, obowiązują stawki za II próg)

4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

5. Opłata rejestracyjna i startowa nie podlega zwrotowi.

6. Dostępność asortymentu do tworzenia pakietu premium gwarantowana jest do zgłoszeń nadesłanych najpóźniej do dnia 10 lipca 2016 r.


XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik podpisując oświadczenie o znajomości Regulaminów szczegółowych konkurencji 7. PKO Festiwalu Biegowego oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranej imprezie biegowej – wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy ratowniczo-medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych, transport poszkodowanego – personelowi ratowniczo-medycznemu i Grupie Krynickiej GOPR – działających w imieniu Organizatora. Decyzje ratowników i lekarzy dot. kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.

2. Uczestnik przyjął do wiadomości, że udział w biegu związany jest z wysiłkiem fizycznym i zwiększa się ryzyko wypadku i urazowości organizmu (również zgonu), możliwe są również szkody i straty majątkowe oraz inne niemożliwe do przewidzenia ryzykowne czynniki i ich skutki.

3. Uczestnik podpisując w/w oświadczenia - o znajomości regulaminów i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranych imprezach biegowych - rozważył i ocenił własne możliwości, zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w konkretnym biegu, startuje w nim dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

4. Uczestnicy każdej imprezy biegowej są zobowiązani do niezwłocznej reakcji na sygnały pojazdów uprzywilejowanych oraz poleceń Służb Ratowniczo-Medycznych i Służby Porządkowej Organizatora podczas – dojazdu, organizacji akcji ratowniczej i transportu poszkodowanych.

5. W przypadku innych zagrożeń,(pożar, burza z wyładowaniami, katastrofa drogowa czy budowlana, akt terrorystyczny, itp.) uczestnicy podporządkowują się – kierującym akcją ratowniczą i bezwzględnie wykonują ich polecenia – dot. Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej.

6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 


DOKUMENTY DO POBRANIA

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego przez osobę trzecią: POBIERZ

Formularz do wypłaty nagrody pieniężnej: POBIERZ

Formularz protestu: POBIERZ