Bieg na Paścią Górę

 

Bieg na Paścią Górę


Informacje:

Sezon: 2014-2015

Data: 
31-01-2015 (sob.)

Miejsce: 
Rdziostów k. Nowego Sącza

Dystans: 
8 km

Limit uczestników: 400

Opłata startowa:
- 30 zł do 30.01.2015
- 40 zł w dniu biegu
 

Opis wydarzenia:

Trasa:


1. CEL IMPREZY

Zbiórka funduszy na pomoc Julce Kowalczyk z Trzetrzewiny; Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych Kotliny Sądeckiej; Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji; Promocja walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Stary Sącz oraz Ścieżki Przyrodniczo-Leśnej Rdziostów ; Promocja Gminy Chełmiec; Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji; 


2. ORGANIZATOR 

 • Fundacja Na Ratunek (Świniarsko 512, 33 - 395 Chełmiec, KRS: 0000518401) 
 • Urząd Gminy Chełmiec; 
 • Nadleśnictwo Stary Sącz 

3. TERMIN I MIEJSCE: 

31.01.2015r. godz. 10:00 Ścieżka przyrodniczo - leśna Rdziostów. 
 


4. TRASA 

Bieg na Paścią Górę przeprowadzony zostanie po wyznaczonej i wyraźnie oznakowanej trasie znajdującej się w obrębie ścieżki przyrodniczo - leśnej Rdziostów. Zawodnicy do pokonania będą mieć jedną pętle o długości ok 8 km o przewyższeniu ok 300 m. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się na odprawie technicznej z trasą biegu przedstawioną przez organizatora. Uczestnicy biegu zobowiązani są do poruszania się zgodnie z trasą wytyczoną w terenie i informacjami podanymi przez organizatora przed startem w trakcie odprawy. Na trasie znajdować się będą Sędziowie rozmieszczeni na punktach kontrolnych,którzy wskazywać będą poprawny kierunek biegu. Na trasie biegu umieszczony zostanie jeden punkt odżywczy z wodą oraz napojem izotonicznym. 


5. PROGRAM ZAWODÓW 

31.01.2015r. Sobota: 

 • Godz. 07:00 otwarcie biura zawodów, rejestracja uczestników; 
 • Godz. 09:40 zakończenie rejestracji zawodników; 
 • Godz. 09:45 krótka odprawa przedstartowa; 
 • Godz. 10:00 start zawodów; 
 • 10:00 start biegu głównego - limit 1,5 godziny; 
 • Godz. 11:00 otwarcie bufetu; 
 • Godz. 12:00 wręczenie nagród, zakończenie zawodów; 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Uczestnikiem biegu głównego może być osoba, która najpóźniej w dniu 12.VII.2014r. ukończy 18 lat, osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych; Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu; Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów; 

Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika; Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości; Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów; Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika w punkcie kontroli; 


8. ZGŁOSZENIA i ZAPISY 

Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy; Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący 400 osób; Rozpoczęcie rejestracji zgłoszeń 15.12.2014r. zakończenie dn. 30.01.2015r. lub z chwilą wyczerpania limitów; Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się numeru startowego na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów; O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin wpłaty opłaty startowej; Link do elektronicznej platformy zapisów znajduje się poniżej ( kliknij na obrazek): 


9. WPISOWE 

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach i wynosi: 
30 zł opłata uiszczona w terminie do 30.01.2015r; 
40 zł opłata uiszczona w dniu rejestracji; 

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

Fundacja Na Ratunek 
Świniarsko 512 
33 - 395 Chełmiec 
KRS: 0000518401 
NIP: 734 - 352 - 77 - 10 
Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 
Nr: 43880500090047931420000010 
Tytuł wpłaty: Bieg na Paścią Górę + imię i nazwisko;

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku. 


10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE 

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika. 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE: 
numer startowy - umieszczony z przodu widoczny i możliwy do odczytania sposób; 
odzież adekwatna do panujących warunków atmosferycznych; 


11. ŚWIADCZENIA STARTOWE 

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe: 

 • numer startowy; 
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów; 
 • pomiar czasu - ręczny; 
 • oznakowaną trasę; 
 • posiłek regeneracyjny po biegu; 
 • pamiątkowy medal; 
 • puchary i nagrody dla zwycięzców; 
 • depozyt w Bazie Zawodów; 
 • obsługę techniczną; 
 • zmęczenie i zadowolenie; 
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu); 

12. KLASYFIKACJA 

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej. Open Kobiet; Open Mężczyzn; Najszybszej mieszkanki gminy Chełmiec; najszybszego mieszkańca gminy Chełmiec; 
Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie 1,5 godz. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu, będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów. Dodatkowe kategorie mogą zostać stworzone z chwilą uzyskania odpowiedniej puli nagród od sponsorów; 


13. PUNKTY ŻYWIENIOWE 

Organizator zapewnia jeden punkt żywieniowy zlokalizowany na ok 4 km. Po zakończeniu zawodów organizator zapewnia ciepły posiłek. 


14. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY 

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia przy współpracy z Ratownikami Fundacji Na Ratunek, oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. 


15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne; Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika; Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie; Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów; Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;

Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody; Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego; W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych; Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani; W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu; Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce