Regulamin konkursu z okazji Dnia Mamy

 

Regulamin konkursu z okazji Dnia Mamy


Opublikowane w pt., 26/05/2023 - 09:38

Regulamin ten, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się̨ konkurs prowadzony pod nazwą „Konkurs z okazji Dnia Mamy” zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.

 1. Organizatorem konkursu i Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Festiwal Biegów, ul. Niskowa 161, 33-395 Chełmiec. KRS: 0000455795, NIP: 7343519260, REGON 122813036.
 2. Konkurs prowadzony jest na fanpejdżu Festiwalu Biegowego pod adresem: https://www.facebook.com/FestiwalBiegowy
 3. Opublikowanie Regulaminu konkursu na stronie www.festiwalbiegowy.pl jest jednoznaczne z podaniem go do wiadomości Uczestników i wejściem w życie. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania, tj. 26.05.2023 r.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z niniejszym Regulaminem i w zgodzie z obowiązującym prawem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Organizator posiada prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania konkursu. Żadna ze zmian nie będzie prowadziła do utarty praw nabytych przez Uczestników przed taką zmianą. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl.
 6. Konkurs nie jest grą losową określoną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z właścicielem serwisu Facebook, nie jest przez niego sponsorowany ani popierany. Tym samym zwalnia się w/w z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec każdego uczestnika konkursu.
 8. Czas trwania konkursu: od piątku, 26.05.2023 r. do poniedziałku, 29.05.2023 r. do godziny 23:59.
 9. W Konkursie nagrodzonych zostanie pierwszych pięć osób, które udzielą poprawnych odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz zarejestrują się i opłacą udział w biegach podczas 14. Festiwalu Biegowego w Piwnicznej-Zdroju 8-10.09.2023 (https://www.rejestracja-festiwalbiegowy.pl/rejestracja.../). Uczestnik może zamieścić maksymalnie 3 odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym. 
 10. W konkursie mogą brać udział zarówno osoby już zarejestrowane i opłacone na biegi 14. Festiwalu Biegowego w Piwnicznej, jak również osoby, które do 29.05.2023 do godziny 23:59 zarejestrują się i opłacą. 
 11. Osoby, które udzieliły poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe, ale nie zarejestrują się i nie opłacą udziału w biegach 14. Festiwalu Biegowego w Piwnicznej do 29.05.2023 do godziny 23:59, wówczas ich odpowiedzi nie będą brane pod uwagę. 
 12. Uczestnik konkursu to osoba, która spełnia wymagania niniejszego Regulaminu, akceptuje go i publikuje odpowiedzi konkursowe w określonym miejscu i czasie.
 13. Uczestnikiem  konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 14. Przekazane Organizatorowi konkursu dane osobowe, potrzebne do odbioru nagrody tj. imię, nazwisko Uczestnika konkursu, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail muszą być́ zgodne z rzeczywistością. Podanie przez Uczestnika powyższych danych jest dobrowolne, ale zarazem konieczne, aby otrzymać nagrodę. Organizator zastrzega prawo do odmowy wydania Nagrody w razie, gdy w trakcie potwierdzania danych Uczestnika okaże się, że podane przez Uczestnika dane są niezgodne z rzeczywistością.
 15. Publikując Pracę Konkursową Uczestnik oświadcza, że: a) Uczestnik jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu; b) Uczestnik zapoznał się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora określonymi w Regulaminie stanowiącymi spełnienie obowiązku informacyjnego w rozumieniu art. 13 RODO;
 16. Sponsorem Nagród jest Jubiler Sezam.
 17. O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani w wiadomości pod postem konkursowym do dnia 31.05.2023 r. do godziny 23:59.
 18. Warunkiem otrzymania Nagrody jest potwierdzenie poprzez wiadomość prywatną (na Facebooku) wygranej i wysłanie danych: imię, nazwisko, adres do wysyłki nagrody, adres e-mail i numer telefonu. Nagrody w Konkursie nie będą zamieniane przez Zwycięzcę na inne nagrody ani na ich równowartość pieniężną. Nagrody nie mogą być przekazywane przez Zwycięzcę na rzecz innych Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 19. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane przez Uczestników w formie korespondencji mailowej na adres: info@festiwalbiegow.pl nie później niż do upływu 2 tygodni od dnia zakończenia konkursu. Reklamacja powinna zawierać: a) imię i nazwisko  oraz adres do korespondencji, b) uzasadnienie wniesienia reklamacji.
 20. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 21. Zgodnie z Ustawą z dnia 26.07.1991 r. o Podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie Art.21.1 pkt.68 wolne od podatku są: wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wynagrodzeń lub nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł., zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Na podstawie art. 13 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Festiwal Biegów (FBB) z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, KRS 0000455795.

Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z Polski oraz z zagranicy z FFB jest możliwy pod numerem telefonu: +48 22 583 11 00. Adres e-mail FFB: festiwalbiegow@festiwalbiegow.pl

Mam świadomość, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Podstawą przetwarzania wymienionych danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z przeprowadzeniem Konkursu i archiwizacją dokumentów, nie później jednak niż do momentu wycofania zgody.

Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Mam: a) prawo dostępu do treści danych; b) prawo do sprostowania danych; c) prawo do usunięcia danych; d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce