REGULAMIN Zimowy Run Challenge Festiwal Biegowy Club

 

REGULAMIN Zimowy Run Challenge Festiwal Biegowy Club


Opublikowane w czw., 11/01/2024 - 15:20

1.        Regulamin ten, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się̨ wyzwanie biegowe pod nazwą „Zimowy Run Challenge Festiwal Biegowy Club  ” zwane w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.

2.        Organizatorem konkursu i administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Festiwal Biegów, ul. Niskowa 161, 33-395 Chełmiec. KRS: 0000455795, NIP: 7343519260, REGON 122813036.

3.        Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem aplikacji „STRAVA”, trwa od 1 stycznia do 29 lutego 2024 rok. Konkurs ma na celu aktywizację naszej społeczności i promocję takich aktywności jak biegania/chodzenia.

4.        Uczestnik musi wykonać wszystkie 3 czynności:
a) zgłosić w formularzu zgłoszeniowym swój udział i zapoznać się z regulaminem.

Wypełniając zgłoszenie uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego regulaminu. Przed dołączeniem do Konkursu zapoznaj się uważnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z postanowień zawartych w Regulaminie Twój udział  nie będzie możliwy.

b) pobrać aplikację „STRAVA” na swój telefon komórkowy i założyć konto, tym samym zaakceptować warunki korzystania z aplikacji zewnętrznego podmiotu

c) w aplikacji STRAVA dołączyć do społeczności Festiwal Biegowy Club oraz dodawać swoje treningi  ( https://www.strava.com/clubs/festiwalbiegowy ). W ustawieniach należy wybrać opcję, że każdy użytkownik aplikacji może widzieć moje aktywności, dzięki temu  bieganie/chodzenie/wspinanie będzie widoczne w naszej rywalizacji.
Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z niniejszym Regulaminem i w zgodzie z obowiązującym prawem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

5.        Organizator posiada prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania konkursu. Żadna ze zmian nie będzie prowadziła do utarty praw nabytych przez Uczestników przed taką zmianą. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl.

6.        Organizator na swojej stronie internetowej oraz social mediach może publikować tygodniowe wyniki.

7.        Konkurs nie jest grą losową określoną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).

8.        Uczestnik konkursu to osoba, która spełnia wymagania niniejszego Regulaminu, akceptuje go i wykona wszystkie kroki wspomniane w punkcie 4.

9.        Uczestnik jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu;

10.   Uczestnik zapoznał się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora określonymi w Regulaminie stanowiącymi spełnienie obowiązku informacyjnego w rozumieniu art. 13 RODO;

11.   Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z właścicielem aplikacji STRAVA, nie jest przez niego sponsorowany ani popierany. Tym samym zwalnia się w/w z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec każdego uczestnika konkursu.

12.   W Konkursie nagrodzonych zostanie 5 osób, które pokonają łącznie najdłuższy dystans w wyznaczonym terminie. Fundatorem Nagród jest Fundacja Festiwal Biegów. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych wyróżnień.

13.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji lub przesyłaniu danych mające wpływ na zapis formularzy zgłoszeniowych.

14.   Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji odbytych treningów w ramach weryfikacji (np. screeny z aplikacji, dane z zegarków). Uczestnicy muszą przestrzegać zasad fair play.

15.   O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani w ramach wpisu na stronie internetowej Organizatora maksymalnie do dnia 10.03.2024 r. do godziny 23:59.

16.   Warunkiem otrzymania Nagrody jest potwierdzenie poprzez wiadomość prywatną wygranej i wysłanie na email: info@festiwalbiegow.pl danych: imię, nazwisko, adres do wysyłki nagrody, adres e-mail i numer telefonu. Nagrody w Konkursie nie będą zamieniane przez Zwycięzcę na inne nagrody ani na ich równowartość pieniężną. Nagrody nie mogą być przekazywane przez Zwycięzcę na rzecz innych Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

17.   Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane przez Uczestników w formie korespondencji mailowej na adres: info@festiwalbiegow.pl nie później niż do upływu 3 dni od dnia zakończenia konkursu. Reklamacja powinna zawierać: a) imię i nazwisko  oraz adres do korespondencji, b) uzasadnienie wniesienia reklamacji.

18.   Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

19.   Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Natomiast nagrody, których jednorazowa wartość przekroczy kwotę 2000 zł opodatkowane będą w całości – zryczałtowanym podatkiem 10%.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Na podstawie art. 13 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w ramach organizowanego konkursu jest Fundacja Festiwal Biegów (FBB) z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, KRS 0000455795.

Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z Polski oraz z zagranicy z FFB jest możliwy pod numerem telefonu: +48 22 583 11 00. Adres e-mail FFB: festiwalbiegow@festiwalbiegow.pl

Mam świadomość, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Podstawą przetwarzania wymienionych danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z przeprowadzeniem Konkursu i archiwizacją dokumentów, nie później jednak niż do momentu wycofania zgody.

Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Mam: a) prawo dostępu do treści danych; b) prawo do sprostowania danych; c) prawo do usunięcia danych; d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce