Regulamin

Regulamin


Regulamin Projektu „Karty Biegacza"  

Obowiązujący od dnia 3.12.2014 r.


§1

Założenia Projektu "Karta Biegacza"

1. Organizatorem Projektu „Karta Biegacza" jest Fundacja „Festiwal Biegów” z siedzibą: w Niskowej 161, 33-395 Chełmiec; NIP 734-35-19-260 wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych, Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st Krakowa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000455795

2. Projekt „Karta Biegacza" (dalej: Karta) jest programem polegającym na dystrybuowaniu kart rabatowych przez Organizatora w celu uzyskania korzyści na zasadach określonych w niniejszym regulaminie przez Uczestników Projektu.

3. Projekt „Karta Biegacza" (dalej: Projekt) jest programem działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Karty pozostają własnością Organizatora w każdym momencie trwania Projektu. Wszelkie prawa w tym autorskie, związane z funkcjonalnością i działaniem Projektu, wyglądem graficznym, oprogramowaniem stanowią własność Organizatora.


§2

Warunki udziału w Projekcie "Karta Biegacza"

1. W celu otrzymania Karty należy dokonać rejestracji na formularzu dostępnym na stronie www.festiwalbiegowy.pl (dalej: strona internetowa Projektu) lub na stoiskach targowych Festiwalu Biegowego

2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i akceptacja Regulaminu Karty Biegacza są równoznaczne z przystąpieniem do Projektu.

3. Po przystąpieniu do Projektu uczestnik otrzyma Kartę za pośrednictwem poczty na adres podany w formularzu w terminie do 30 dni.

4. Otrzymanie Karty jest bezpłatne. W chwili otrzymania Karty osoba zainteresowana staje się Uczestnikiem Projektu.

5. Karta udostępniana jest osobie zainteresowanej na czas określony.

6. W przypadku zagubienia Karty Uczestnik Projektu może otrzymać nową Kartę od Organizatora. W celu wydania nowej Karty należy przesłać wiadomość na adres: karta@festiwalbiegow.pl.

7. Uczestnik Projektu uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

8. Karta jest personalizowana imieniem i nazwiskiem użytkownika na potrzeby programu rabatowego.

9. Każda osoba zainteresowana może mieć tylko jedną Kartę.


§3

Warunki  korzystania z "Karty Biegacza"

1.  Uczestnicy Projektu są uprawnieni do uzyskiwania  korzyści  tj. zniżek, rabatów, dodatkowej usługi itp. od Partnerów Projektu w formie i wysokości wskazanej na stronie internetowej Projektu.

2. Uczestnikiem Projektu może być każdy kto ukończył 13 lat.

3. Korzyści przyznane na podstawie Karty nie łączą się z innymi korzyściami udzielanymi przez Partnera Projektu w okresie obowiązywania Projektu.

4. Aktualna lista Partnerów Projektu dostępna jest na stronie internetowej Projektu.

5. W celu otrzymania korzyści z tytułu posiadania ważnej Karty Uczestnik Projektu okazuje ją przedstawicielowi Partnera Projektu (sprzedawcy) produktu/usługi przed jej zakupem. W przypadku zakupów przez Internet Uczestnik Projektu wpisuje obowiązujący kod promocyjny dostępny na stronie internetowej Projektu w ofertach Partnerów.

6. Karta jest ważna w okresie trwania Projektu określonym na stronie internetowej Projektu.

7. Zastrzeżenia można zgłaszać przez cały okres trwania Projektu poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: karta@festiwalbiegow.pl.

8. Zastrzeżenia rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni roboczych od chwili otrzymania doręczenia. Odpowiedzi zostaną wysłane za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez osobę zgłaszającą reklamację, bądź pisemnie, jeżeli taka prośba wpłynie do Organizatora.


§4

Zakończenie Projektu

1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Projektu w każdym momencie.

2.  W przypadku zawieszenia lub zakończenia Projektu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia stosownej informacji o zawieszeniu lub zakończeniu Projektu na stronie internetowej Projektu na co najmniej na dwa tygodnie przed dniem zawieszenia lub zakończenia Projektu.


§5

Ochrona danych osobowych

1. Uczestnicy  przekazują Organizatorowi dane osobowe.  Organizator jest Administratorem Danych  Osobowych. Dane Administratora Danych Osobowych pozwalające na jego identyfikacje są następujące: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 85, kod 00-382, NIP 521-10-01-909, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych, Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010303.

2. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik Projektu wyraża zgodę  na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych przekazanych w procesie rejestracji w Projekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz niniejszym Regulaminem w celu i na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora wyłącznie po jednoznacznym udzieleniu przez Uczestnika Projektu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, jak i każdorazowe podanie danych osobowych przez Uczestnika Projektu jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych nie pozwoli Organizatorowi na wykonanie obowiązków  względem Uczestnika Projektu.

4. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków przez Organizatora wobec Uczestników Projektu przewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w celach  marketingowych  i statystycznych, w tym poprzez użycie do analizy zachowań Uczestników Projektu jako klientów Organizatora.

5. Uczestnik Projektu może otrzymywać od Organizatora wiadomości elektroniczne dotyczące wykonania obowiązków względem niego w tym wynikających z umów zawartych z Uczestnikiem Projektu.  Może kontaktować się z Uczestnikami Projektu  telefonicznie, jeżeli będzie miał on ważne informacje dotyczące wykonania względem niego obowiązków przewidzianych niniejszym Regulaminem.

6. Uczestnik Projektu ma  prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania oraz zmiany oraz usuwania swoich danych osobowych. W celu skorzystania z uprawnienia Uczestnika  Projektu do poprawienia oraz zmiany oraz usunięcia swoich danych osobowych, Uczestnik Projektu może wysłać Organizatorowi na adres pocztowy lub poczty elektronicznej odpowiednią prośbę. Uczestnik Projektu jednak wyraża zgodę na to, iż usunięcie danych osobowych niezbędnych do wykonania obowiązków względem niego, zwalnia Organizatora z obowiązku ich wykonania.


§6

Zmiany Regulaminu Projektu

1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Projektu.

2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa
w punkcie 1, Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.


§7

Postanowienia końcowe

1. Przystępując do Projektu osoba zainteresowana akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

2. Ewentualne spory związane z Projektem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

3. Uczestnik Projektu nie może otrzymać gratyfikacji za niewykorzystanie udostępnionej mu Karty.

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce