Prawie 700 propozycji nazw nowej konkurencji Festiwalu Biegowego

 

Prawie 700 propozycji nazw nowej konkurencji Festiwalu Biegowego


Opublikowane w pt., 01/02/2013 - 09:40

Takiej konkurencji jeszcze w Polsce nie było – zawodnicy będą musieli w ciągu 3 dni Festiwalu przebiec 5 biegów, o łącznym dystansie ok. 60 km. Pula nagród to 100 000 zł.

Zwycięzcy w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody w wysokości 15 000 zł. Poszczególne etapy rozgrywane będą na zasadach biegu pościgowego, a aktualnie prowadzący w klasyfikacji kobiet i mężczyzn ruszać będą na trasę w specjalnej żółtej koszulce lidera klasyfikacji.

Jednocześnie szukamy nazwy tego wyjątkowego wyzwania biegowego. W pierwszym etapie na nasz konkurs odpowiedziało ponad 180 osób, które zgłosiły niemal 700 propozycji. Z propozycji wybierzemy 5 najlepszych, na które będzie można głosować na naszej stronie. Głosowanie  rozpocznie się we wtorej 5 lutego i potrwa do niedzieli 17 lutego. Na zwycięzcę konkursu czeka 1000 zł, a na uczestników finału 4 wyróżnienia po 200 zł Ostateczny wynik głosowania poznamy 18 lutego.

Najciekawsze i mamy nadzieję najbardziej emocjonujące dla zawodników i kibiców będzie jednak to, że od drugiego etapu tj. Biegu Nocnego wszystkie biegi będą rozgrywane na zasadach biegu pościgowego - zawodnicy wybiegać będą na trasę z przewagą czasową uzyskaną we wcześniejszej rywalizacji. Na drugi i każdy kolejny etap aktualnie prowadzący w klasyfikacji kobiet i mężczyzn ruszać będą w specjalnej żółtej koszulce lidera klasyfikacji.

Zwycięzcą całych zawodów pucharowych zostanie zawodnik i zawodniczka, którzy uzyskają najlepszy czas łączny we wszystkich pięciu biegach.

Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego – opłata startowa wynosi do 28.02. – 50 zł a od 1.03 -100 zł. Zawodnicy, którzy już zapisali się na Festiwal Biegowy i opłacili startowe, a chcą uczestniczyć w Pucharze Festiwalu Biegowego muszą zarejestrować się na osobnym formularzu Pucharu i dopłacić różnicę w wysokości startowego.


Regulamin konkursu na nazwę konkurencji podczas Festiwalu Biegowego

§ 1

Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, organizator Festiwalu Biegowego w Krynicy Zdrój, siedziba Fundacji – ul.Solec 85, 00-382 Warszawa

§ 2

Cel konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie nazwy dla konkurencji sportowej, która zostanie rozegrana podczas Festiwalu Biegowego Forum Ekonomicznego w dniach od 6 do 8 września 2013 roku. Na rywalizacji składać się będzie start w 5 biegach: biegu na 1 milę, biegu nocnego, biegu na 10 km, biegu na 3 km i maratonu. Regulamin konkurencji dostępny jest na stronie www.festiwalbiegowy.pl.

 2. Nazwa konkurencji powinna być związana z bieganiem, wytrzymałością i szybkością.

§ 3

Fundator nagród

 1. Fundatorami nagród jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, organizator Festiwalu Biegowego w Krynicy Zdrój

§ 4

Czas trwania konkursu

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów.

 2. Pierwszy etap konkursu trwa od 18 stycznia do 3 lutego 2013 r.

 3. Drugi etap konkursu trwa od 3 do 17 lutego 2013 r.

§ 5

Warunku udziału w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.

 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu.

 3. Uczestnicy konkursu poprzez fakt przystąpienia do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia danych (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) w mediach oraz podczas uroczystego wręczenia nagrody.

 4. Udział w konkursie jest dobrowolny

§ 6

Przebieg konkursu

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów.

 2. Pierwszy etap konkursu polega na przesłaniu propozycji nazw konkurencji na adres konkurs@isw.org.pl .

 3. Zgłoszenia należy składać w terminie od 18 stycznia do 3 lutego 2013 r.

 4. Zgłaszający może zaproponować dowolną liczbę nazw.

 5. Zgłoszenie powinno zawierać imie i nazwisko zgłaszającego, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy.

 6. Na podstawie zgłoszonych propozycji Komisja Konkursowa wyłoni 5 nazw które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu.

 7. Drugi etap konkursu odbędzie się przez Internet na stronie www.festiwalbiegowy.pl od 4 do 17 lutego 2013 r.

 8. Każdy z głosujących poprzez Internet może oddać dziennie tylko jeden głos z jednego numeru IP.

§ 7

Ocena prac konkursowych

 1. Zgłoszenia do pierwszego etapu i wyboru 5 prac do drugiego etapu dokona Komisja Konkursowa składająca się z pracowników Organizatora.

 2. Zgłoszenia do pierwszego etapu Konkursu zostaną poddane ocenie formalnej, polegającej na wykluczeniu propozycji naruszających dobra osób trzecich bądź nazw, które już funkcjonują, jako nazwy konkurencji biegowych.

 3. Komisji Konkursowa wybierze 5 propozycji nazw, na które biegacze będą głosować stanowiące podstawę do rozpoczęcia głosowania w plebiscycie.

 4. Decyzje Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i nie przewiduje się od nich odwołań.

 5. Nazwy niewykorzystane zostaną zarchiwizowane i nie będą wykorzystywane przez Organizatora.

§ 8

Nagrody

 1. Główną nagrodą w konkursie jest 1000 zł, które otrzyma pomysłodawca wybranej nazwy konkurencji oraz 4 wyróżnienia po 200 zł, które otrzymają pomysłodawcy nazw zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

 2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród autorom szczególnie interesujących nazw.

 3. W przypadku zgłoszenia tych samych nazw przez większą liczbę osób o przyznaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 9

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród

 1. Rozstrzygniecie pierwszego etapu konkursu nastąpi w wyniku obrad Komisji Konkursowej, na posiedzeniu niejawnym.

 2. Z posiedzenia Komisji Konkursowej spisany zostanie protokół.

 3. Nagroda Głowna oraz wyróżnienia zostaną wręczone w dniach od 6 do 8 września 2013 w Krynicy-Zdrój, podczas IV Festiwalu Biegowego.

 4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 18 lutego na stronie www.festiwalbiegowy.pl

§10

 

Głosy nieważne

 1. Za nieważne zostaną uznane zgłoszenia odrzucone ze względów formalnych.

 2. Za nieważne zostaną uznane zgłoszenia otrzymane przez Organizatora po upływie terminu zgłoszeń. O ważności zgłoszenia decyduje data wpływu na adres Organizatora.

 3. Za nieważne uznane zostaną propozycje naruszające prawa osób trzecich oraz propozycje, które już funkcjonują, jako nazwy konkurencji sportowych.

§ 11

Prawa autorskie

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że nazwa została wymyślona przez niego, wolna jest od wszelkich wad, w szczególności wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi w związku z wykorzystaniem przez niego nazwy wymyślonej przez uczestnika konkursu, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie praw innych osób oraz za wyrządzoną im szkodę.

 2. W przypadku ogłoszenia uczestnika Laureatem w Konkursie, wyraża on zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do zgłoszonej nazwy.

 3. Wszelkie prawa do nagrodzonych oraz wyróżnionych nazw, w tym również majątkowe prawa autorskie na następujących polach eksploatacji:

 4. utrwalania,

 5. zwielokrotniania określoną techniką, w szczególności techniką drukarską,

 6. wprowadzania do obrotu w każdej formie, w szczególności w formie drukowanej,

 7. publikowania w każdej formie,

 8. udzielania licencji na wykorzystanie,

 9. udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do nazw w miejscu i czasie przez siebie wybranym

wraz z prawem dalszej odsprzedaży ww. praw przechodzą na Organizatora.

§ 12

Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Z chwilą ogłoszenia uczestnika Konkursu Laureatem Organizator nieodpłatnie nabywa prawa autorskie do wybranej nazwy.

 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 3. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.festiwalbiegowy.pl

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia prawa powszechnie obowiązującego.

 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników Konkursu oraz osób trzecich (m. in. Poczty Polskiej, firm kurierskich, dostawców usług internetowych).

Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce