REGULAMIN KONKURSU „POKAŻ NAM, JAK KOCHASZ BIEGAĆ”

 

REGULAMIN KONKURSU „POKAŻ NAM, JAK KOCHASZ BIEGAĆ”


Opublikowane w pon., 13/02/2023 - 18:55
 1. Regulamin ten, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się̨ konkurs prowadzony pod nazwą „Pokaż nam, jak kochasz biegać” zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu i Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Festiwal Biegów, ul. Niskowa 161, 33-395 Chełmiec. KRS: 0000455795, NIP: 7343519260, REGON 122813036.
 3. Konkurs prowadzony jest na fanpejdżu Festiwalu Biegowego pod adresem: https://www.facebook.com/FestiwalBiegowy
 4. Opublikowanie Regulaminu konkursu na stronie www.festiwalbiegowy.pl jest jednoznaczne z podaniem go do wiadomości Uczestników i wejściem w życie. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania, tj. 13.02.2022 r.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z niniejszym Regulaminem i w zgodzie z obowiązującym prawem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Organizator posiada prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania konkursu. Żadna ze zmian nie będzie prowadziła do utarty praw nabytych przez Uczestników przed taką zmianą. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl.
 7. Konkurs nie jest grą losową określoną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z właścicielem serwisu Facebook, nie jest przez niego sponsorowany ani popierany. Tym samym zwalnia się w/w z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec każdego uczestnika konkursu.
 9. Czas trwania konkursu: od poniedziałku, 13.02.2023 r. do poniedziałku, 20.02.2022 r. do godziny 23:59.
 10. W Konkursie nagrodzonych zostanie 5 najciekawszych odpowiedzi na zadanie konkursowe opublikowane w serwisie Facebook w komentarzu pod postem konkursowym (post umieszczony na czas trwania konkursu jako pierwszy na fanpejdżu Festiwalu Biegowego). Odpowiedzi te nazywane są Pracami Konkursowymi i mają spełniać podane niżej kryteria. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich nagród lub przyznania ich większej liczbie – o czym poinformuje w krótkim oświadczeniu na stronie www.festiwalbiegowy.pl.
 11. Praca Konkursowa to kreatywne pokazanie miłości do biegania w formie zdjęcia. Konieczne jest dodanie hasztagu #pokaznamjakkochaszbiegac.
 12. W ramach udziału w konkursie można opublikować tylko jedną pracę.
 13. Uczestnik konkursu to osoba, która spełnia wymagania niniejszego Regulaminu, akceptuje go i publikuje odpowiedzi konkursowe w określonym miejscu i czasie.
 14. Uczestnikiem  konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Przekazane Organizatorowi konkursu dane osobowe, potrzebne do odbioru nagrody tj. imię, nazwisko Uczestnika konkursu, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail muszą być́ zgodne z rzeczywistością. Podanie przez Uczestnika powyższych danych jest dobrowolne, ale zarazem konieczne, aby otrzymać nagrodę. Organizator zastrzega prawo do odmowy wydania Nagrody w razie, gdy w trakcie potwierdzania danych Uczestnika okaże się, że podane przez Uczestnika dane są niezgodne z rzeczywistością.
 16. Publikując Pracę Konkursową Uczestnik oświadcza, że:

 

 1. Praca Konkursowa stanowi przejaw oryginalnej twórczości Uczestnika, nie nosi znamion plagiatu itp. I nie była dotąd nagradzana;
 2. Uczestnik jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu;
 3. Uczestnik zapoznał się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora określonymi w Regulaminie stanowiącymi spełnienie obowiązku informacyjnego w rozumieniu art. 13 RODO;
 4. Uczestnikowi przysługują autorskie osobiste majątkowe prawa do Pracy Konkursowej w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich;
 5. korzystanie z Pracy Konkursowej w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich – praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych innych osób;
 6. Uczestnik nie udzielił żadnej osobie innej niż Organizator licencji uprawniającej do korzystania ze zgłoszonej w ramach Konkursu Pracy Konkursowej, z wyłączeniem licencji udzielanej serwisowi Facebook na warunkach określonych w zasadach funkcjonowania tego serwisu;
 7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność wobec Organizatora oraz osoby trzeciej w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do opublikowanych przez Uczestnika zdjęć lub opisów, jak również, gdy osoba trzecia zgłosi jakiekolwiek roszczenia związane z rozpowszechnianiem jej wizerunku w ramach Pracy Konkursowej;
 8. wszystkie osoby widniejące na Pracy Konkursowej wyrażają zgodę na publiczne udostępnienie ich wizerunku w jej ramach;
 9. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 1. Fundatorem Nagród jest Fundacja Festiwal Biegów.
 2. Zwycięzcami konkursu zostanie 5 osób, których praca konkursowa w sekcji komentarzy pod postem zapowiadającym konkurs zdobędzie najwięcej reakcji „Lubię to/ super” do 20 lutego, godziny 23:59.
 3. O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani w wiadomości pod postem konkursowym do dnia 22.02.2023 r. do godziny 23:59.
 4. Organizator Konkursu może usunąć Pracę Konkursową, jeśli stwierdzi, że opublikowane przez Uczestnika treści: a) naruszają polskie lub międzynarodowe normy prawne, b) mają charakter erotyczny lub pornograficzny oraz społecznie mogą być uznane za nieprzyzwoite, c) zawierają elementy obrazujące lub propagujące przemoc, także psychiczną, nienawiść lub dyskryminację na tle rasowym, kulturowym, etnicznym, religijnym czy światopoglądowym, d) naruszają prawa autorskie, wizerunek, dobra osobiste lub godność innych osób.
  Usunięcie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
 5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest potwierdzenie poprzez wiadomość prywatną wygranej i wysłanie na email: info@festiwalbiegow.pl danych: imię, nazwisko, adres do wysyłki nagrody, adres e-mail i numer telefonu. Nagrody w Konkursie nie będą zamieniane przez Zwycięzcę na inne nagrody ani na ich równowartość pieniężną. Nagrody nie mogą być przekazywane przez Zwycięzcę na rzecz innych Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 6. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane przez Uczestników w formie korespondencji mailowej na adres: info@festiwalbiegow.pl nie później niż do upływu 2 tygodni od dnia zakończenia konkursu. Reklamacja powinna zawierać: a) imię i nazwisko  oraz adres do korespondencji, b) uzasadnienie wniesienia reklamacji.
  Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Na podstawie art. 13 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Festiwal Biegów (FBB) z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, KRS 0000455795.

Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z Polski oraz z zagranicy z FFB jest możliwy pod numerem telefonu: +48 22 583 11 00. Adres e-mail FFB: festiwalbiegow@festiwalbiegow.pl

Mam świadomość, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Podstawą przetwarzania wymienionych danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z przeprowadzeniem Konkursu i archiwizacją dokumentów, nie później jednak niż do momentu wycofania zgody.

Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Mam: a) prawo dostępu do treści danych; b) prawo do sprostowania danych; c) prawo do usunięcia danych; d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

 

Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce