REGULAMIN 15. FESTIWALU BIEGOWEGO

REGULAMIN 15. FESTIWALU BIEGOWEGO


I ORGANIZATOR

REGULAMIN 15. FESTIWALU BIEGOWEGO


I ORGANIZATOR

1. Organizatorem 15. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Festiwal Biegów (Fundacja FB), z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, ul. Solec 85/33 kod pocztowy: 00-382; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, e-mail: info@festiwalbiegow.pl.

2. Strona internetowa Festiwalu to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy

 


II MIEJSCE I TERMIN

1. Festiwal odbędzie się w dniach 6-8.09.2024 r.

2. Konkurencje festiwalowe (biegi) wraz z ich dystansami znajdują się w Programie Sportowym Festiwalu (Program). Organizator zastrzega, że Program może ulec zmianie.

3. Start i meta imprez biegowych Festiwalu zostały zaplanowane w Beskidzie Sądeckim. Szczegółowa specyfikacja biegów zostanie wskazana w regulaminach poszczególnych konkurencji (Regulaminy Szczegółowe). Regulaminy Szczegółowe będą dostępne na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy w opisach poszczególnych konkurencji.

4. Szczegółowa mapa lokalizacyjna poszczególnych biegów imprezy będzie umieszczona na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy .


III ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Festiwal to impreza sportowa o charakterze wyczynowo-rekreacyjnym. Podczas 3 dni zostaną przeprowadzone biegi na dystansach od 300 m do ultramaratonu na dystansie 100 km.

2. Każde wydarzenie organizowane w ramach Festiwalu może odbywać się jedynie w porozumieniu z Organizatorem. Organizator o wszystkich wydarzeniach festiwalowych będzie informował uczestników za pośrednictwem portalu biegowego www.festiwalbiegow.pl. Tylko regulamin zamieszczony na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy może stanowić podstawę do jakichkolwiek roszczeń.


IV UCZESTNICTWO

 1. Uczestnik Festiwalu to osoba, która została zarejestrowana i zweryfikowana w Biurze Zawodów na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i złożyła podpis pod Oświadczeniem Zawodnika. Przez Oświadczenie Zawodnika rozumie się:
 1. oświadczenie o znajomości niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów Szczegółowych
 2. oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Festiwalu
 3. pozwolenie na udział w biegu osób niepełnoletnich, o których mowa w pkt. 2 poniżej.

2. Warunki uczestnictwa w poszczególnych biegach:

Biegi Dzieci - weryfikacja wieku na podstawie rocznika:

 • do lat 8 (rok urodzenia: 2016-2023)
 • do lat 12 (rok urodzenia: 2012-2015)

Brak ograniczeń wiekowych:

 • Bieg Przebierańców
 • Bieg w Krawacie i Bieg Kobiet 600 m
 • Rodzinny Bieg Nocny na 4 km + Nordic Walking 4km

Od 13 lat - weryfikacja wieku na podstawie rocznika:

 • Mila 1609 m
 • Bieg na 1 km

Od 16 lat - weryfikacja wieku na podstawie rocznika:

 • Sądecka Dycha po Rekord
 • Bieg Górski na 11 km + Mistrzostwa Doliny Popradu w Nordic Walking 11 km

Od 18 lat - weryfikacja wieku na podstawie daty urodzenia:

 • Bieg 7 Dolin 100 km
 • Bieg 7 Dolin 61 km
 • Bieg 7 Dolin Górski Koral Maraton
 • Bieg Górski 23 km
 • Półmaraton
 • Bieg Nocny 7 km

UWAGA. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do okazania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym, w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów oraz wypełnienie wszelkich niezbędnych dokumentów, o których mowa w ust. 5 poniżej.

3. Wszyscy uczestnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

4. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów, zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem (muszą okazać dokument w celu weryfikacji tożsamości) oraz wydrukowane Oświadczenie Zawodnika. Osoby, które dokonały opłaty startowej po dniu 26.08.2024 roku oraz osoby, które nie widnieją na liście startowej dostępnej na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy (sekcja REJESTRACJA) jako osoby opłacone, są dodatkowo zobowiązane do okazania dowodu wniesienia opłaty startowej.

5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod Oświadczeniem Zawodnika, wskazanym w pkt. IV Regulaminu.

6. Każdy uczestnik, by wystartować w danym biegu, musi mieć przyczepiony do koszulki numer startowy. Mocowanie musi umożliwiać identyfikację zawodnika. Numer nie może być przykryty, ani zasłonięty. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone i podlega konsekwencjom prawnym przewidzianym w Ustawie Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 ze zm.).

7. Zarejestrowani uczestnicy osobiście odbierają w biurze zawodów pakiet startowy. Odbiór pakietu przez osoby trzecie jest możliwy tylko za okazaniem pisemnego oświadczenia (formularz do pobrania pod Regulaminem).

8. Zarejestrowany - poprzez formularz elektroniczny lub w biurze zawodów - zawodnik, który nie odbierze numeru startowego, nie może wystartować w biegu i nie będzie klasyfikowany.

9. Uczestnik  jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów Szczegółowych, w których uczestniczy a także obowiązujących przepisów prawa, procedur i wytycznych związanych z obowiązującym stanem epidemii, w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 861).

10. Na trasach biegów Festiwalu nie są przewidywane punkty z własnymi odżywkami zawodników.

11. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, jak również spożywania ich podczas biegu.

12. Zabrania się startu zawodników z jakimikolwiek pojazdami (w tym wsparciem np. na rowerze, rolkach czy deskorolce), ze zwierzętami, kijami typu nordic walking (z wyjątkiem biegów górskich i zawodów nordic walking – w przypadku, gdy Regulamin Szczegółowy konkurencji nie stanowi inaczej).

13.  W ramach Festiwalu nie będzie możliwości startu osób niepełnosprawnych na wózkach i o kulach.

14. Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań m.in. po żelach, batonach i napojach w miejscach do tego nie wyznaczonych. 

15. Zmiana dokonanego wyboru biegu jest możliwa do 23.08.2024 r. i w przypadku różnicy między już uiszczoną opłatą za bieg a ceną obowiązującą w dniu dokonywania zmiany może być konieczna dopłata. Po tym terminie zmiany będą możliwe w biurze zawodów, przed odebraniem pakietu, najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem wybranej konkurencji,  w ramach godzin pracy biura zawodów - i operacja ta będzie wiązała się z uiszczeniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.

16. Wszelkich zmian dotyczących wyboru biegów (w tym rezygnacji z udziału) można dokonywać do 23.08.2024 r. poprzez kontakt pod adresem mailowym: zapisy@festiwalbiegow.pl.

17. Zmiana danych osobowych właściciela pakietu (tzw. przepisanie pakietu) jest możliwe do 23.08.2024 r. za opłatą manipulacyjną w wysokości 10 PLN, poprzez kontakt pod adresem mailowym: zapisy@festiwalbiegow.pl. Mail musi zawierać w załączniku skan podpisanego oświadczenia o chęci odstąpienia/przekazania pakietu, zawierającego dane osobowe właściciela pakietu i osoby przejmującej pakiet. Wzór oświadczenia – do pobrania pod Regulaminem. Zmiana pakietu startowego / konkurencji po odebraniu pakietu jest niemożliwa.

18. Uczestnik biegów powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie i posiadać podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia NNW – uczestnicy mogą je wykupić we własnym zakresie.

19. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez zawodników/uczestników, w wyniku udziału w Festiwalu oraz jest zwolniony z obowiązku naprawienia takich szkód.

 


V KLASYFIKACJE

Poszczególne klasyfikacje w biegach będą dostępne na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, w opisach poszczególnych konkurencji, najpóźniej na 10 dni przez rozpoczęciem Festiwalu.


VI KONTROLE ANTYDOPINGOWE

1. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowych.

2. Zawodnicy mają obowiązek poddania się kontroli antydopingowej.

3. Odmowa poddania się kontroli antydopingowej skutkuje unieważnieniem  wyników indywidualnych, uzyskanych w danych zawodach, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, w tym przepadkiem wszelkich zdobytych medali, punktów czy nagród.

4. Stwierdzenie obecności substancji zabronionej w próbce pobranej od zawodnika w badaniu przeprowadzonym podczas zawodów, automatycznie prowadzi do unieważnienia wyników indywidualnych uzyskanych w danych zawodach, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, w tym przepadkiem wszelkich zdobytych medali, punktów czy nagród.


VII ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie internetowej www.festiwalbiegow.pl (sekcja NASZA IMPREZA >> REJESTRACJA) oraz www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy (sekcja REJESTRACJA), pocztą standardową pod adresem: 00-382 Warszawa, ul. Solec 85/33 oraz w Biurze Zawodów w Miasteczku Biegowym w miarę dostępności miejsc.

2. Zgłoszenia osób, które nie zostaną opłacone w ciągu 7 dni od daty rejestracji będą usuwane z bazy danych.

3. Całkowity cennik poszczególnych biegów będzie dostępny do 30.10.2023 roku.

4. Zarejestrowany zawodnik, który poprawnie wypełnił kartę zgłoszenia, uiścił opłatę rejestracyjną i startową (jeśli jest wymagana), otrzymuje numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej. Numery startowe dla osób, które opłaciły start przed 23.08.2024 r. zostaną nadane najpóźniej 26.08.2024 r.

5. Każdy zawodnik otrzymuje jeden pakiet startowy, z jednym numerem startowym i chipem do pomiaru czasu, który wykorzystuje biorąc udział we wszystkich konkurencjach  Festiwalu, na które dokonał rejestracji. Zawodnik koniecznie musi zamontować chip do buta – bez którego nie gwarantujemy podania czasu i sklasyfikowania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości pakietu startowego w danym etapie rejestracji elektronicznej. 

6. Zgłoszenie każdego zawodnika powinno być własnoręcznie podpisane.  Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania wydrukowanego Oświadczenia Zawodnika, które będzie niezbędne do odbioru pakietu startowego.

7. Złożenie podpisanego Oświadczenia Zawodnika oraz przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i Regulaminów Szczegółowych, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora. 

8. Rejestracja na Festiwal oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na nieodwołalne, nieodpłatne, wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie zdjęć i materiałów wideo ze swoim wizerunkiem (wykonanych w trakcie uczestnictwa w 15. Festiwalu Biegowym) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie wykonanych zdjęć i materiałów Wideo za pośrednictwem dowolnego medium na czas nieokreślony.   

9. Fakturę za opłatę startową w  Festiwalu można uzyskać pisząc na adres: info@festiwalbiegow.pl

10. Zawodnik ma możliwość złożenia reklamacji dotyczącej rejestracji w terminie 14 dniu od dokonania zgłoszenia.


VIII NAGRODY

1. Uczestnicy, którzy ukończą biegi, otrzymają pamiątkowe medale. Gwarancją otrzymania medalu jest opłacenie pakietu startowego w terminie do 19.08.2024 r.

2. Zwycięzcy biegów organizowanych podczas Festiwalu otrzymają nagrody finansowe lub rzeczowe zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy (sekcja DLA UCZESTNIKA >> NAGRODY). Wykaz nagród zostanie podany najpóźniej 30 dni przed imprezą.

3. Zdobywcom nagród finansowych zostanie potrącony ryczałtowy podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Nagrody finansowe zdobyte przez uczestników biegów będą wypłacane wyłącznie przelewem na konto bankowe wskazane w oświadczeniu o przyjęciu nagrody. Druk oświadczenia jest dostępny na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy (do pobrania pod Regulaminem).

5. Oświadczenie może być złożone osobiście w biurze zawodów podczas  Festiwalu, pocztą pod adresem: Fundacja Festiwal Biegów, ul. Solec 85, 00-382 Warszawa lub mailowo pod adresem info@festiwalbiegow.pl w terminie 30 dni od imprezy.

6. Nagrody finansowe będą wypłacane do 30 dni od zatwierdzenia protokołu potwierdzającego wyniki oficjalne zawodów oraz protokołu wyników z przeprowadzonych kontroli antydopingowych.

7. Nagrody finansowe w klasyfikacjach generalnych i wiekowych NIE DUBLUJĄ SIĘ, jeśli regulamin szczegółowy danej konkurencji nie stanowi inaczej.

8. Nagrody rzeczowe można odebrać tylko podczas trwania Festiwalu. Nagrody nie będą wysyłane do zwycięzców drogą pocztową po zakończeniu Festiwalu.


IX SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW ORAZ TRYB ODBIORU NAGRÓD

1. Organizator będzie na bieżąco prezentował nieoficjalne wyniki na Tablicy Wyników przy „Biurze Informacji” oraz w portalu www.festiwalbiegow.pl.

2. Ewentualne błędy w wynikach nieoficjalnych należy zgłaszać w Biurze Reklamacji. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby korekty były dokonywane na bieżąco. 

3. Oficjalne protesty muszą być zgłaszane na specjalnym formularzu (do pobrania pod Regulaminem) w Biurze Reklamacji w formie pisemnej, za wpłatą kaucji 150 zł (kaucja zwrotna w przypadku racji zawodnika), lub na adres info@festiwalbiegow.pl najpóźniej 3 dni po zakończeniu imprezy wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty kaucji 150 zł(kaucja zwrotna w przypadku racji zawodnika) na konto Fundacji Festiwal Biegów.

4. Organizator rozstrzyga sporne kwestie przed ogłoszeniem wyników oficjalnych.

5. Organizator przedstawi wyniki oficjalne zatwierdzone przez Sędziego Głównego w portalu www.festiwalbiegow.pl najpóźniej do 7 dni od otrzymania protokołu z przeprowadzonych kontroli antydopingowych.

6. Nagrody finansowe są wypłacane wyłącznie na podstawie wyników oficjalnych.

7. Osoby otrzymujące nagrody finansowe są zobowiązane wypełnić oświadczenie o przyjęciu nagrody (dostępne pod Regulaminem) oraz dostarczyć je drogą elektroniczną pod adresem info@festiwalbiegow.pl. Niedostarczenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia do dnia 08.10.2024 r. oznacza rezygnację z nagrody.

8. Możliwe jest wypełnienie oświadczenia na miejscu i pozostawienie go w punkcie informacji Festiwalu Biegowego.


X OPŁATY

1. Każdy uczestnik Festiwalu ponosi koszty wpisowego, na które składa się:

- opłata rejestracyjna - w wysokości 10 zł

- opłata startowa – w wysokości zgodnej  z Cennikiem Festiwalu (patrz VII pkt. 1).

2. Wpłat za udział w Festiwalu można dokonywać:

 • poprzez system płatności on-line PRZELEWY24 (link do płatności dostępny na stronie po dokonaniu rejestracji, w panelu zawodnika i w mailu z potwierdzeniem rejestracji),
 • bezpośrednio na konto Fundacji Festiwal Biegów: PKO BP SA, 28 1020 1097 0000 7902 0245 8578 (Niskowa 161, 33-395 Chełmiec, w tytule przelewu proszę podać nazwę biegu, imię, nazwisko oraz rok urodzenia, IBAN: PL28 1020 1097 0000 7902 0245 8578),
 • podczas rejestracji bezpośredniej w Biurze Zawodów.

3. Opłaty startowe obowiązują w okresie, w którym dokonywana jest płatność (np. przy rejestracji w I progu opłat i płatności w terminie obowiązywania II progu, obowiązują stawki za II próg). Opłaty za zmiany biegów dokonywane na prośbę zawodnika będą naliczane zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

5. Opłata rejestracyjna jest ponoszona jednorazowo za wykonanie usługi rejestracji i nie podlega zwrotowi.

6. Opłata startowa, co do zasady nie podlega zwrotowi (również w przypadku zdarzeń losowych jak np. choroba, kontuzja itp.).

7. Dostępność asortymentu pakietu startowego i medali gwarantowana jest dla zgłoszeń opłaconych najpóźniej do dnia 19.08.2024 r.

9. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych dla osób wpłacających opłatę po 19.08.2024 r.


XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik podpisując oświadczenie o znajomości Regulaminów Szczegółowych Festiwalu oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranym biegu wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy ratowniczo-medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych, transport poszkodowanego przez personel ratowniczo-medyczny i GOPR, działających w imieniu Organizatora. Decyzje ratowników i lekarzy dotyczących kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu związany jest z wysiłkiem fizycznym, zwiększa się ryzyko wypadku i urazowości organizmu (również zgonu), możliwe są również szkody i straty majątkowe oraz inne niemożliwe do przewidzenia ryzykowne czynniki i ich skutki.

3. Uczestnik podpisując oświadczenia o znajomości regulaminów i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranym biegu, rozważył i ocenił własne możliwości, zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w konkretnym biegu oraz startuje w nim dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

4. Uczestnicy każdego z biegów są zobowiązani do niezwłocznej reakcji na sygnały pojazdów uprzywilejowanych oraz poleceń Służb Ratowniczo-Medycznych i Służby Porządkowej Organizatora podczas dojazdu, organizacji akcji ratowniczej i transportu poszkodowanych.

5. W przypadku innych zagrożeń (np. pożar, burza z wyładowaniami, katastrofa drogowa czy budowlana, atak terrorystyczny), uczestnicy podporządkowują się kierującym akcją ratowniczą i bezwzględnie wykonują ich polecenia (dotyczy to Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej).

6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie i Regulaminach Szczegółowych, w szczególności w zakresie dystansu, godzin startu, miejsca startu i mety, formuły biegu.

7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Dokumenty do pobrania (EDYCJA 2024):

 • Wzór oświadczenia o chęci odstąpienia/przekazania pakietu (zgłoszenia przyjmowane do 16.08.2023 r.): POBIERZ
 • Oświadczenie zawodnika: POBIERZ
 • Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka: POBIERZ
 • Upoważnienie do odbioru pakietu startowego przez osobę trzecią: POBIERZ
 • Formularz protestu / reklamacji: POBIERZ

 

 

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce