REGULAMIN 11. TAURON FESTIWALU BIEGOWEGO


I ORGANIZATOR

1. Wyłącznym Organizatorem 11. TAURON Festiwalu Biegowego jest Fundacja „Festiwal Biegów”, 161 Niskowa, 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, 00-382, ul. Solec 85/33; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, tel.: 22-501-45-52, e-mail: info@festiwalbiegow.pl.

2. Strona internetowa zawodów to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy

3. Partnerami imprezy są miasta: Krynica-Zdrój oraz Muszyna.


II MIEJSCE I TERMIN

1. 11. TAURON Festiwal Biegowy odbędzie się w dniach 2 - 4 października 2020 roku.

2. Konkurencje festiwalowe (biegi) wraz z ich dystansami znajdują się w Programie Sportowym 11. TAURON Festiwalu Biegowego (Organizator zastrzega, że Program może ulec zmianie).

3. Start i meta imprez biegowych 11. TAURON Festiwalu Biegowego zostały zaplanowane w Krynicy-Zdroju, Muszynie, Rytrze, Mniszku, Piwnicznej-Zdroju i okolicach. Szczegółowa specyfikacja biegów zostanie wskazana w regulaminach poszczególnych konkurencji (tzw. Regulaminach Szczegółowych). Regulaminy Szczegółowe będą dostępne na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy w opisach poszczególnych konkurencji, najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem 11. TAURON Festiwalu Biegowego.

4. Szczegółowa mapa lokalizacyjna poszczególnych biegów imprezy będzie umieszczona na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, najpóźniej 10 dni przed imprezą.


III ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. 11. TAURON Festiwal Biegowy to impreza sportowa o charakterze wyczynowo-rekreacyjnym. Podczas 3 dni wydarzeń w Krynicy-Zdroju zostaną przeprowadzone biegi na dystansach od 300 m do ultramaratonu na dystansie 100 km.

2. Każde wydarzenie organizowane w ramach 11. TAURON Festiwalu Biegowego może odbywać się jedynie w porozumieniu z Organizatorem. Organizator o wszystkich wydarzeniach festiwalowych będzie informował uczestników za pośrednictwem portalu biegowego www.festiwalbiegow.pl. Tylko regulamin zamieszczony na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy może stanowić podstawę do jakichkolwiek roszczeń.

3. Z powodu obowiązującego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem
SARS-COV-2 Organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizowania dodatkowych wydarzeń, w szczególności wydarzeń kulturalno – rozrywkowych, targów EXPO i innych.


IV UCZESTNICTWO

1. Uczestnik 11. TAURON Festiwalu Biegowego to osoba, która została zarejestrowana i zweryfikowana w Biurze Zawodów na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i złożyła podpis pod oświadczeniem zawodnika o znajomości niniejszego Regulaminu, Regulaminów Szczegółowych do poszczególnych biegów oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranej imprezie biegowej. Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiety oraz oświadczenia związanego z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Oświadczenie zawodnika będzie znajdować się do pobrania na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl lub z wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy zapisach, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów. 

2. Warunki uczestnictwa w poszczególnych biegach (Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian): 

Biegi Dzieci - weryfikacja wieku na podstawie rocznika:

 • do lat 8 (rok urodzenia: 2012 - 2020)
 • do lat 12 (rok urodzenia: 2008-2011)

Brak ograniczeń wiekowych:

 • Bieg Przebierańców
 • Bieg w Krawacie 600m
 • Rodzinny Bieg Nocny na 5 km 

Od 13 lat - weryfikacja wieku na podstawie rocznika:

 • Krynicka Mila 1609m
 • Bieg Kobiet 600m 
 • Bieg "1 km dalej od cukrzycy" 
 • Bieg na 3 km 
 • Górskie Mistrzostwa Polski w Nordic Walking

Od 16 lat - weryfikacja wieku na podstawie rocznika:

 • Życiowa Dziesiątka 

Od 18 lat - weryfikacja wieku na podstawie daty urodzenia:

 • Bieg 7 Dolin 100 km
 • Bieg 7 Dolin 64 km
 • Bieg 7 Dolin 35 km – VISEGRUN 35 km with Interreg PL-SK
 • Runek Run 22 km
 • Koral Maraton
 • Półmaraton
 • Krynicka Pętla - Bieg na 15 km
 • Bieg Nocny 7 km
 • Bieg na Jaworzynę
 • Mistrzostwa Polski w HILL Nordic Walking

UWAGA. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym, w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów oraz wypełnienie wszelkich niezbędnych dokumentów o których mowa w ust. 5 poniżej

3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

4. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem (służący do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa) oraz wydrukowane Oświadczenie Zawodnika. Osoby, które dokonały opłaty startowej po dniu 1.09.2020 roku oraz osoby, które widnieją na liście startowej dostępnej na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy (sekcja REJESTRACJA) jako osoby nieopłacone, są dodatkowo zobowiązane do okazania dowodu wniesienia opłaty startowej.

5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem zawodnika. W skład Oświadczenia Zawodnika wchodzą:

- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranych konkurencjach

- oświadczenie dotyczące COVID-19 (mówiące o tym, że w dniu imprezy uczestnik jest zdrowy – nie wykazuje objawów zakażenia. A także że na 14 dni przed imprezą nie miał kontaktu z nikim przebywającym na kwarantannie ani sam też na niej nie przebywał)

- Informacja o Zasadach Przetwarzania Danych Osobowych

- Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka (w przypadku startu osoby niepełnoletniej).

6. Każdy uczestnik, by wystartować w danej imprezie biegowej, musi mieć przyczepiony do koszulki numer startowy. Mocowanie musi umożliwiać identyfikację zawodnika. Numer nie może być przykryty, ani zasłonięty. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone i podlega konsekwencjom prawnym z Ustawy o ruchu drogowym.

7. Zarejestrowani uczestnicy osobiście odbierają w biurze zawodów numer startowy oraz pakiet startowy. Odbiór pakietu przez osoby trzecie jest możliwy tylko za okazaniem pisemnego oświadczenia (formularz do pobrania pod Regulaminem). Uwaga: osoba odbierająca pakiet startowy innego zawodnika, oprócz pisemnego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zobowiązana jest dostarczyć podpisane przez zawodnika ankiety i oświadczenia w związku z obowiązującym stanem epidemii COVID-19, o których mowa w ust. 1 powyżej.

8. Zarejestrowany - poprzez formularz elektroniczny lub w biurze zawodów - zawodnik, który nie odbierze numeru startowego, nie może wystartować w biegu i nie będzie klasyfikowany.

9. Uczestnik  jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów Szczegółowych, tj. regulaminów poszczególnych biegów, w których uczestniczy a także obowiązujących przepisów prawa, procedur i wytycznych związanych z obowiązującym stanem epidemii, w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020 poz.1356).

10. Na trasach biegów 11. TAURON Festiwalu Biegowego nie są przewidywane punkty z własnymi odżywkami zawodników.

11. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, jak również spożywania ich podczas biegu.

12. Zabrania się startu zawodników z jakimikolwiek pojazdami (w tym wsparciem np. na rowerze, rolkach czy deskorolce), ze zwierzętami, kijami typu nordic walking (z wyjątkiem biegów górskich i zawodów nordic walking – w przypadku, gdy Regulamin Szczegółowy konkurencji nie stanowi inaczej).

13.  W ramach 11. TAURON Festiwalu Biegowego nie będzie możliwości startu osób niepełnosprawnych na wózkach i o kulach.

14. Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań m.in. po żelach, batonach i napojach w miejscach do tego nie wyznaczonych. 

15. Zmiana dokonanego wyboru biegu jest możliwa do 4 września i wiąże się z dokonaniem opłaty startowej zgodnie z obowiązującym cennikiem na dzień dokonywania zmiany.

W związku z obowiązującym stanem epidemii Fundacja Festiwal Biegów umożliwia do dnia 4.09.2020 r. przeniesienie opłaty startowej na przyszły rok. Z zastrzeżeniem, że przeniesiona opłata w zależności od wybranych biegów może wymagać dokonania dopłaty (zgodnie z obowiązującym cennikiem w roku 2021). Przeniesie opłaty startowej dokonywane jest wyłącznie na podstawie zgłoszenia mailowego na adres: zapisy@festiwalbiegow.pl

16. Wszelkich zmian dotyczących wyboru biegów można dokonywać do 4 września 2020 roku poprzez kontakt pod adresem mailowym: zapisy@festiwalbiegow.pl, tel. 22-501-45-52. 

17. Zmiana danych osobowych właściciela pakietu (tzw. przepisanie pakietu) jest możliwe do 4 września 2020 r. za opłatą manipulacyjną w wysokości 10 PLN, poprzez kontakt pod adresem mailowym: zapisy@festiwalbiegow.pl, tel. 22-501-45-52. Mail musi zawierać w załączniku skan podpisanego oświadczenia o chęci odstąpienia/przekazania pakietu, zawierającego dane osobowe właściciela pakietu i osoby przejmującej pakiet. Wzór oświadczenia – do pobrania pod Regulaminem. Zmiana pakietu startowego / konkurencji po odebraniu pakietu jest niemożliwa.

18. Uczestnik biegów powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie i posiadać podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia NNW – uczestnicy mogą je wykupić we własnym zakresie.

19. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez zawodników/uczestników, w wyniku udziału w 11. TAURON Festiwalu Biegowym oraz jest zwolniony z obowiązku naprawienia takich szkód.


V KLASYFIKACJE

Poszczególne klasyfikacje w biegach regulują osobne regulaminy (tzw. Regulaminy Szczegółowe), które będą dostępne na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, w opisach poszczególnych konkurencji, najpóźniej na 30 dni przez rozpoczęciem 11. TAURON Festiwalu Biegowego.


VI KONTROLE ANTYDOPINGOWE

1. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowych.

2. Zawodnicy mają obowiązek poddania się kontroli antydopingowej.

3. Odmowa poddania się kontroli antydopingowej skutkuje unieważnieniem  wyników indywidualnych, uzyskanych w danych zawodach, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, w tym przepadkiem wszelkich zdobytych medali, punktów czy nagród.

4. Stwierdzenie obecności substancji zabronionej w próbce pobranej od zawodnika w badaniu przeprowadzonym podczas zawodów, automatycznie prowadzi do unieważnienia wyników indywidualnych uzyskanych w danych zawodach, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, w tym przepadkiem wszelkich zdobytych medali, punktów czy nagród.


VII ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie internetowej www.festiwalbiegow.pl (sekcja NASZA IMPREZA >> REJESTRACJA) oraz www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy (sekcja REJESTRACJA), pocztą standardową pod adresem: 00-382 Warszawa, ul. Solec 85/33 oraz w Biurze Zawodów w Krynicy-Zdroju w miarę dostępności miejsc.

2. Zarejestrowany zawodnik, który poprawnie wypełnił kartę zgłoszenia, uiścił opłatę rejestracyjną i startową (jeśli jest wymagana), otrzymuje numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej.

3. Każdy zawodnik otrzymuje jeden pakiet startowy, z jednym numerem startowym i chipem do pomiaru czasu, który wykorzystuje biorąc udział we wszystkich konkurencjach 11. TAURON Festiwalu Biegowego, na które dokonał rejestracji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości pakietu startowego w danym etapie rejestracji elektronicznej. 

4. Zgłoszenie każdego zawodnika powinno być własnoręcznie podpisane.  Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania wydrukowanego Oświadczenia Zawodnika, które będzie niezbędne do odbioru pakietu startowego.

5. Złożenie podpisanego Oświadczenia Zawodnika oraz przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i Regulaminów Szczegółowych, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora. 

6. Rejestracja na 11. TAURON Festiwal Biegowy oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na nieodwołalne, nieodpłatne, wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie zdjęć i materiałów wideo ze swoim wizerunkiem (wykonanych w trakcie uczestnictwa w 11. TAURON Festiwalu Biegowego) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie wykonanych zdjęć i materiałów Wideo za pośrednictwem dowolnego medium na czas nieokreślony.   

7. Fakturę za opłatę startową do 11. TAURON Festiwalu Biegowego można uzyskać pisząc na adres: faktura@isw.org.pl


VIII NAGRODY

1. Uczestnicy, którzy ukończą biegi festiwalowe, otrzymają pamiątkowe medale. Gwarancją otrzymania medalu jest opłacenie pakietu startowego w terminie do 4 września 2020 r.

2. Zwycięzcy biegów organizowanych podczas 11. TAURON Festiwalu Biegowego otrzymają nagrody finansowe lub rzeczowe zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy (sekcja DLA UCZESTNIKA >> NAGRODY). Wykaz nagród zostanie podany najpóźniej 30 dni przed imprezą.

3. Zdobywcom nagród finansowych zostanie potrącony ryczałtowy podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Nagrody finansowe zdobyte przez uczestników biegów będą wypłacane wyłącznie przelewem na konto bankowe wskazane w oświadczeniu o przyjęciu nagrody. Druk oświadczenia jest dostępny na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy (do pobrania pod Regulaminem).

5. Oświadczenie może być złożone osobiście w biurze zawodów podczas 11. TAURON Festiwalu Biegowego, pocztą pod adresem: Fundacja Festiwal Biegów, ul. Solec 85, 00-382 Warszawa lub mailowo pod adresem nagroda@festiwalbiegow.pl

6. Nagrody finansowe będą wypłacane do 30 dni od zatwierdzenia protokołu potwierdzającego wyniki zawodów oraz protokołu wyników z przeprowadzonych kontroli antydopingowych.

7. Nagrody finansowe w klasyfikacjach generalnych i wiekowych NIE DUBLUJĄ SIĘ, jeśli regulamin szczegółowy danej konkurencji nie stanowi inaczej.

8. Nagrody rzeczowe można odebrać tylko podczas 11. TAURON Festiwalu Biegowego. Nagrody nie będą wysyłane do zwycięzców drogą pocztową po zakończeniu Festiwalu.

9. Dla osób, które ukończą w limicie takie biegi jak: IRON RUN, Bieg 7 Dolin 100 km, Bieg 7 Dolin 64 km, Bieg 7 Dolin - VisegRun with Interreg 35 km, Runek Run 22 km, Koral Maraton, Półmaraton przewidujemy koszulki finishera. Nie gwarantujemy koszulek finishera dla osób wpłacających opłatę po 4 września 2020 r.


IX SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW ORAZ TRYB ODBIORU NAGRÓD

1. Organizator będzie na bieżąco prezentował nieoficjalne wyniki na Tablicy Wyników przy „Biurze Informacji” oraz w portalu www.festiwalbiegow.pl.

2. Ewentualne błędy w wynikach nieoficjalnych należy zgłaszać w Biurze Reklamacji. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby korekty były dokonywane na bieżąco. 

3. Oficjalne protesty muszą być zgłaszane na specjalnym formularzu (do pobrania pod Regulaminem) w Biurze Reklamacji w formie pisemnej, za wpłatą kaucji 150 zł (kaucja zwrotna w przypadku racji zawodnika).

4. Organizator rozstrzyga sporne kwestie przed ogłoszeniem wyników oficjalnych.

5. Organizator przedstawi wyniki oficjalne zatwierdzone przez Sędziego Głównego w portalu www.festiwalbiegow.pl najpóźniej do 7 dni od otrzymania protokołu z przeprowadzonych kontroli antydopingowych.  

6. Nagrody finansowe są wypłacane wyłącznie na podstawie wyników oficjalnych.

7. Osoby otrzymujące nagrody finansowe są zobowiązane wypełnić oświadczenie o przyjęciu nagrody (dostępne pod Regulaminem) oraz dostarczyć je drogą elektroniczną pod adresem info@festiwalbiegow.pl. Niedostarczenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia do dnia 30.10.2020 r. oznacza rezygnację z nagrody.

8. Możliwe jest wypełnienie oświadczenia na miejscu i pozostawienie go w „Kasie Festiwalu Biegowego”.


X OPŁATY

1. Każdy uczestnik 11. TAURON Festiwalu Biegowego ponosi koszty opłaty rejestracyjnej w wysokości 10 zł uprawniającej do startu w Biegu Przebierańców (pod warunkiem zgłoszenia się do tego biegu). Uczestnicy pozostałych biegów są zobowiązani uiścić również opłatę startową zgodnie z Cennikiem 11. TAURON Festiwalu Biegowego (patrz VII pkt. 1).

2. Wpłat za udział w 11. TAURON Festiwalu Biegowym w Krynicy-Zdroju, 2-4 października 2020 r. można dokonywać:

 • bezpośrednio na konto Fundacji „Festiwal Biegów”: PKO BP SA, 28 1020 1097 0000 7902 0245 8578 (Niskowa 161, 33-395 Chełmiec, w tytule przelewu proszę podać nazwę biegu, imię, nazwisko oraz rok urodzenia),
 • poprzez system płatności on-line DOTPAY.PL,
 • podczas rejestracji bezpośredniej w Biurze Zawodów.

3. Opłaty startowe obowiązują w okresie, w którym dokonywana jest płatność (np. przy rejestracji w I progu opłat i płatności w terminie obowiązywania II progu, obowiązują stawki za II próg).

4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

5. Opłata rejestracyjna jest ponoszona jednorazowo za wykonanie usługi rejestracji i nie podlega zwrotowi.

6. Opłata startowa, co do zasady nie podlega zwrotowi (również w przypadku zdarzeń losowych jak np. choroba, kontuzja itp.).

7. Istnieją szczególne przypadki, w których możliwy jest zwrot opłaty startowej. Są to np. przeniesienie/odwołanie imprezy. Wtedy zgodnie z ustawą zawodnikowi przysługuje prawo do zwrotu wniesionej opłaty startowej (art. 15zp Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Zwroty będą realizowane maksymalnie do 180 dni.

8. Dostępność asortymentu do tworzenia pakietu premium gwarantowana jest do zgłoszeń opłaconych najpóźniej do dnia 4 września 2020 roku.

9. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych dla osób wpłacających opłatę po 4 września 2020 r.


XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik podpisując oświadczenie o znajomości Regulaminów Szczegółowych konkurencji 11. TAURON Festiwalu Biegowego oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranej imprezie biegowej, wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy ratowniczo-medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych, transport poszkodowanego przez personel ratowniczo-medyczny i Grupę Krynicką GOPR, działających w imieniu Organizatora. Decyzje ratowników i lekarzy dotyczących kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu związany jest z wysiłkiem fizycznym, zwiększa się ryzyko wypadku i urazowości organizmu (również zgonu), możliwe są również szkody i straty majątkowe oraz inne niemożliwe do przewidzenia ryzykowne czynniki i ich skutki.

3. Przyjmuje się, że uczestnik podpisując oświadczenia o znajomości regulaminów i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranych imprezach biegowych, rozważył i ocenił własne możliwości, zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w konkretnym biegu oraz startuje w nim dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

4. Uczestnicy każdej imprezy biegowej są zobowiązani do niezwłocznej reakcji na sygnały pojazdów uprzywilejowanych oraz poleceń Służb Ratowniczo-Medycznych i Służby Porządkowej Organizatora podczas dojazdu, organizacji akcji ratowniczej i transportu poszkodowanych.

5. W przypadku innych zagrożeń (np. pożar, burza z wyładowaniami, katastrofa drogowa czy budowlana, atak terrorystyczny), uczestnicy podporządkowują się kierującym akcją ratowniczą i bezwzględnie wykonują ich polecenia (dotyczy to Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej).

6. Uczestnik Biegu 7 Dolin 35 km wyraża zgodę na zabezpieczenie ratownictwa medycznego od startu w Mniszku nad Popradem na Słowacji do mety w Krynicy-Zdroju i udzielanie pomocy przez polskich ratowników medycznych i lekarza oraz transport do Rzeczpospolitej Polskiej pojazdem Organizatora, co potwierdza swoim podpisem.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie i Regulaminach Szczegółowych, w szczególności w zakresie dystansu, godzin startu, miejsca startu i mety, formuły biegu.

8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Dokumenty do pobrania (EDYCJA 2020):

 • Wzór oświadczenia o chęci odstąpienia/przekazania pakietu (zgłoszenia przyjmowane do 4.09.2020 r.): POBIERZ
 • Oświadczenie zawodnika: POBIERZ
 • Zasady postępowania uczestników 11. TAURON Festiwalu Biegowego w związku z obowiązującym stanem epidemii: POBIERZ
 • Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka: POBIERZ
 • Upoważnienie do odbioru pakietu startowego przez osobę trzecią: POBIERZ
 • Formularz protestu / reklamacji: POBIERZ
 • Dyplom do pobrania: TUTAJ
 • Formularz do wypłaty nagrody pieniężnej: POBIERZ
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce